Voz de Barro

Síguenos en twitter

O tempo en Barro

Tiempo en Barro

jueves, 12 de junio de 2014

"TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO"


O Pleno do Concello de Barro en sesión que tivo lugar o día 29 de maio de 2014, aprobou o prego e o expediente para a contratación por procedemento aberto (con un único criterio de valoración: o económico) das obras "TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO". Anúnciase a licitación coas características que se sinalan:

1.OBXECTODO CONTRATO

a) Proxecto: Terminación de Edificio Multiusos do Concello de Barro.

b) Orzamento de Execución por Contrata: 196.143,18 Ive Incluido.

2.TRAMITACIÓN

a) Procedemento: Aberto Con un Único Critério de Valoración (Económico).

b) Tramitación: Ordinaria.

3.PRAZODE EXECUCIÓN

dousmeses.

4.GARANTÍAS

a) Provisional: 4.086,60 .

b) Definitiva: 5% do Importe de Adxudicación.

5.PROPOSICIÓNSE DOCUMENTACIÓN

a) Prazo: 26 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP.

b) Lugar de Entrega: No rexistro xeral do concello.

c) Horario: de 9:00 a 15:00 horas os días laborables, e de 9:00 a 14:00 horas os sábados.

6.APERTURADE PLICAS

a) Lugar e Tipo: Acto público no salón de sesións da casa do concello.

b) Data: O terceiro día hábil seguinte ó do remate de presentación de proposicións, se este coincidise en sábado ou festivo trasladarase o seguinte hábil.

c) Hora: 12.00 horas.

7.DOCUMENTACIÓN

A sinalada na base 12 ª do prego de claúsulas administrativas particulares. utilizaranse os modelos

deproposición e de sobres que recollen os anexos II, III E IV do citado prego.

8.OBTENCIÓNDE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

a) Entidade: Concello de Barro

b) Domicilio: Santo Antoniño - Perdecanai

c) Localidade e Código Postal: Barro, 36194

d) Teléfono: 986 711 002

e) Fax: 986 711 001

f) Data Límite De Obtención De Documentación: A de presentación de Ofertas.

9.CLASIFICACIÓNDO CONTRATISTA

Non se esixe.

10.OUTRAS INFORMACIÓNS

a) Criterios De Adxudicación: Establecidos no prego.

11.GASTOS DE ANUNCIOS

Por conta do adxudicatario.

Barro, a 30 de maio de 2014.O Alcalde, José Antonio Landín Eirín.

No hay comentarios:

Publicar un comentario