A Xunta saca a concurso a concesión da cafetería do IES de Barro. - Voz de Barro. Noticias

Breaking

El tiempo en Barro

El tiempo - Tutiempo.net

viernes, 3 de agosto de 2018

A Xunta saca a concurso a concesión da cafetería do IES de Barro.SERVIZO CAFETERÍAS ESCOLARES: IES DE BARRO.
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a contratación en 4 lotes e 255 sublotes, polo procedemento aberto multicriterio e tramitación ordinaria, da concesión de servizos de 255 cafetarías escolares desta consellería durante o curso 2018/19, coa reserva do sublote 3 dentro do lote 3 a centros especiais de emprego.
_____________Data e hora límite para a presentación (consultar por se existe algunha modificación antes do remate do prazo de presentación): 13/08/2018
____________Mais información sobre o proceemento e documentos:
https://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=366224
Obtención de documentación e información:
______As consultas relacionadas cos pregos dirixiranse ao Servizo de Xestión de Comedores Escolares dos Centros Docentes non Universitarios.
Para dúbidas relacionadas cos pregos, condicións xerais da contratación e adxudicación, teléfonos 881 99 51 88/981 54 44 61 e fax 981 54 54 43.
_______As consultas relacionadas co desenvolvemento da licitación dirixiranse á xefatura territorial correspondente, para as dúbidas relacionadas coa recepción das ofertas e o desenvolvemento das mesas de contratación.
Pontevedra: teléfono 986 80 59 05/986 80 59 06; fax 986 80 59 37.
______As consultas relacionadas coa situación e coas características das instalacións das cafetarías dirixiranse a cada un dos centros educativos.
_______Enderezo da internet do perfil do contratante:
https://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=366224
Data e hora límite para a presentación : 13/08/2018 14:00
________Presentación das ofertas.
a) Data límite de presentación: o prazo de admisión das proposicións terminará o vixésimo sexto día natural seguinte ao da publicación deste anuncio no perfil do contratante. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, segundo o artigo 30.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Cando a oferta se envíe por correo certificado dentro do prazo de admisión, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciarlle a súa remisión ao órgano de contratación no mesmo día, mediante telegrama ou fax, segundo se detalla na cláusula 8.1 do PCAP.
_____Data e hora: anunciaranse no perfil do contratante
https://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=366224, con dous días hábiles de antelación ao da realización do acto público de apertura do sobre B. Se por algún motivo teñen que modificarse a data e a hora do acto público de apertura do sobre B, a nova data publicarase no perfil do contratante https://www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=366224
TELÉFONO IES DE BARRO: 886159216

No hay comentarios:

Publicar un comentario