Voz de Barro

Síguenos en twitter

O tempo en Barro

Tiempo en Barro

viernes, 26 de septiembre de 2014

O PLENO DA DEPUTACIÓN ACORDA A VENTA OU A CONSTITUCIÓN DUN DEREITO DE SUPERFICIE EN 66 PARCELAS DE BARRO-MEIS QUE SERÁN ENAXENADAS A 105 € O METRO CADRADOO pleno da Deputación de Pontevedraaprobou hoxecos votos a favor do PP e BNG e a abstención do PSOE, o novo pliego declaúsulas económico-administrativas querexirán a enaxenación ou constitución dodereito de superficie, mediante concurso público, de 66 parcelas resultantes doproxecto de parcelación do plan de sectorización do solo urbanizable industrial Outeda-Curro, no polígono de Barro-Meis. 
As 66 parcelas ocupan un total de 237.354 metros cadrados e o seu prezo será de 105 euros por metro cadradoIve excluido.
As citadas parcelas poderán ser obxecto _a opción e proposta dos licitadores interesados_ de transmisión ou adquisición do dereito de propiedadeou ben de constitución dun dereito de superficie por un plazo mínimo de 5 anos e un máximo de 25.
As variacións deste novo pliego, hoxeaprobado, con respecto aos que rexiron en anteriores licitacións, son as seguintes:
Será posible introducir a posibilidadede constituir un dereito de superficie con opción a compra das parcelas
Modificaráse o IVE do 16% e do 18% polo 21% de imperativo legal
prezo do metro cadrado queda establecido en 105 euros
Amplíanse os plazos de pago, nos casos de cantidades aplazadas, ata un máximo de 10 anos.
Os actuáis propietarios de parcelas resultantes de anteriores concursos públicos poderán acollerse ás mesmascondicións que establece o pliego hoxeaprobado para o aplazamento do prezode compra-venta pendiente de pago naactualidade.
Coa aprobación das novas condicións sobre as mencionadas 66 parcelas, a Deputación de Pontevedra busca fomentar odesenvolvemento económico e social da provincia ao destinar estes terreos á implantación de iniciativas empresariais que favorezcan a creación de emprego e a realización de inversións.

No hay comentarios:

Publicar un comentario